فناوری اطلاعات و ارتباطات منروا - تعرفه ها
Tel: 01312263110  -  09114278015
تعرفه ها

نسخه اکو
نسخه پایه
نسخه تجاری
نسخه سازمانی
خطوط اختصاصی پیام کوتاه
تعرفه شارژ